ساپورت و یا نگهدارنده ی سینی کابل انواع مختلفی دارد: زمینی، دیواری و یا سقفی که برای نگه داشتن سینی کابل و نردبان کابل از آن استفاده می شود.

ساپورت ها را میتوان با توجه به شرایط استفاده از سینی کابل بر روی زمین و یا دیوار، طراحی و تولید کرد که با توجه به تجربه و دانش مهندسین شرکت سپکو بهترین پیشنهادات برای زیبایی، راحتی کار، کم شدن هزینه شما ارائه می شود.