جعبه تقسیم

جعبه تقسیم ها در انواع و سایزهای مختلف طراحی می شود و همچنین می توان از آنها به عنوان چهارراهی نیز استفاده کرد.